شیر پروانه ای

pchb
pchb

شیر پروانه‌ای فلنجدار چدنی با عملگر برقی

جزییات
pchd
pchd

شیر پروانه‌ای فلنجدار چدنی با عملگر دستی

جزییات